Koučing – ako ho využiť pri vedení ľudí

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • poznať efektívne prístupy vedenia ľudí v zmysle riadenia a zvyšovania výkonnosti
 • chápať význam, zmysel a užitočnosť koučovacej metódy
 • vedieť viesť koučovací rozhovor a cielene pracovať so spätnou väzbou
 • mať základné zručnosti vedenia ľudí prostredníctvom koučingu

Obsah kurzu

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a špirálovite posúvajú zručnosti účastníkov smerom k efektívnej manažérskej práci:

 1. kouč,koučing a jeho význam vo vedení ľudí
 2. koučovací rozhovor a spätná väzba
 3. pravidlá vedenia koučovacieho rozhovoru
 4. modelové situácie koučovacích rozhovorov

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

KOUČ, KOUČING A JEHO VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

 • riadenie a vedenie – kde je koučing?
 • čo koučing je a čo nie je
  • tutoring / Mentoring / Hodnotenie / Koučing
  • head line koučingu: Čo – Prečo – Ako – Chcieť
 • predpoklady dobrého kouča – na čo sa mám sústrediť?
  • identifikácia silných stránok a rezerv
 • kto môže byť koučovaný?

KOUČOVACÍ ROZHOVOR A SPÄTNÁ VÄZBA

 • ako viesť koučovací rozhovor
 • metóda GROW – tréning otázok
 • koučing verzus spätná väzba
 • konštruktívna spätná väzba – ako na to?
  • modelové situácie dávania spätnej väzby

PRAVIDLÁ VEDENIA KOUČOVACIEHO ROZHOVORU

 • príprava na koučovací rozhovor
 • verbálne a neverbálne signály

MODELOVÉ SITUÁCIE KOUČOVACÍCH ROZHOVOROV

 • tréning koučovacích rozhovorov
  • individuálne prezentácie účastníkov a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA KOUČING ZAMESTNANCOV

FORMA TRÉNINGU

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu.

Program je postavený tak, aby každá téma a každý princíp, ktorým sa zoberáme, našiel svoj ekvivalent v praktickej rovine. Programovo volíme aktivizujúci prístup vedenia tréningu – vychádzajúci z vedomostí a skúseností účastníkov. Základnou požiadavkou je otvorenosť, vzájomná dôvera a vtiahnutie účastníkov do „deja“.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

320 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava I

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri, Vedúci pracovníci tímov

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu