Poradenstvo

Dovoľte nám predstaviť vám našu rozšírenú ponuku služieb z oblasti poradenstva

Cieľom personálnych a poradenských programov je efektívna zmena, ktorá prinesie firmám dlhodobý i krátkodobý efekt. Zmena je zameraná na zvýšenie výkonnosti a spokojnosti vašich zamestnancov.

Biznis Koučing

Koučovanie je vhodnou metódou pre všetkých, ktorí chcú vedomejšie využívať svoj potenciál a zvyšovať výkonnosť prostredníctvom rozvoja svojej osobnosti. Predstavuje nedirektívnu podporu pri dosahovaní profesijných, ale i osobných cieľov. Techniku využívajú najčastejšie manažéri na vyšších a stredných stupňoch firemnej hierarchie, ale môže byť cenným nástrojom rozvoja i pre ďalších zamestnancov. Rozsah i zameranie koučingu sú vždy konkrétne prispôsobené očakávaniam a potrebám klienta.

 • Definovanie priorít v práci i v živote
 • Zvyšovanie výkonnosti seba i tímu
 • Riešenie ťažkých a konfliktných situácií
 • Vyjednávanie
 • Sebamotivácia a motivácia podriadených
 • Riadenie, vedenie a budovanie tímu

Ponúkame vám profesionálny individuálny i skupinový biznis koučing vo vašom pracovnom prostredí i mimo neho.

Assessment Centrum

Potrebujete správne vybrať kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu? Nedarí sa vám odhadnúť, do akej miery bude úspešný v praxi a prostredí vašej spoločnosti?

AC predstavuje jednu z najspoľahlivejších a najobjektívnejších metód výberu pracovníkov. Výhodou oproti klasickým spôsobom posudzovania vhodnosti účastníkov je pozorovanie ich správania v simulovaných situáciách, ktoré môžu byť formou tímovej úlohy, riešenia organizačného problému, manažérskej hry alebo sebaprezentácie.

Súčasťou AC sú aj psychodiagnostické testy cielené na poznanie požadovaných predpokladov vo vzťahu k pozícii a hĺbkové interview, čo zvyšuje spolu s pozorovaním správania, objektivitu hodnotenia účastníka.

Čo zistíme?

Objektívne informácie pre výber najvhodnejšieho kandidáta do vášho tímu

Development Centrum

Radi by ste zistili, či naplno využívate potenciál svojich zamestnancov?

Development Centrum je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie potenciálu pracovníkov a konkrétnych tímov. Pomáha firmám zefektívniť fungovanie v personálnej oblasti a tým prispieť k efektívnym výsledkom spoločnosti.

Čo zistíme?

 • Aké sú perspektívy ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérneho rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi spoločnosti.
 • Identifikujeme manažérsky, obchodný, odborný a tvorivý potenciál zamestnancov spoločnosti.
 • Spoznáme profilujúce črty osobnosti pracovníka, ktoré ovplyvňujú jeho spôsob spolupráce a komunikácie s ľuďmi, pracovnú výkonnosť, identifikáciu s firmou a predmetnou pozíciou.
 • Získame podklady pre cielené vzdelávanie pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania.
 • Získame objektívne informácie pre realizáciu organizačných zmien.

Psychodiagnostika

Radi by ste sa o sebe dozvedeli viac?
Máte pocit, že nenaplňujete svoj potenciál?
Neviete, kam by mala smerovať vaša kariéra?

Alebo sa zamýšľate sa nad tým, či:

 • Daný pracovník je dostatočne manažérsky vybavený na zvládnutie náročných situácii vo vašom tíme?
 • Vybrali ste človeka, ktorý má dostatočné vyjednávacie zručnosti a je odolný voči záťaži pre prácu so špecifickými klientmi?
 • Správne vyberiete z kolegov toho, kto je vhodnejší na prebratie seniorskej pozície?

Individuálna psychologická diagnostika je odborné, psychológom uskutočnené zhodnotenie potenciálu jednotlivca.

Náš diagnostický set preveruje:

 • Manažérske zručnosti a predpoklady
 • Motiváciu jednotlivca a jej štruktúru
 • Štýly poznávania a učenia
 • Úroveň komunikačných zručností a mieru použitia asertívnych techník, jednanie v konfliktných situáciách
 • Sociálne zručnosti a emocionálnu inteligenciu
 • Stress Management a odolnosť voči záťaži
 • Time Management a určovanie priorít

Na základe vašich požiadaviek je možné overiť i rad ďalších špecifických predpokladov pre výkon konkrétnej pozície.

Kompetenčný model

Radi by ste presnejšie zadefinovali, aké má mať kompetencie a zodpovednosti zamestnanec na svojej pracovnej pozícií?

Využite naše dlhoročné skúsenosti spojené s lepšou organizáciou tímu a určením kompetencií pre kľúčové pozície, aby ste mohli rásť.

Vďaka kompetenčnému modelu viete lepšie:

 • Vyberať najvhodnejších kandidátov
 • Cielene rozvíjať zamestnancov naozaj iba v tom podstatnom
 • Identifikovať a rozvíjať manažérske talenty
 • Hodnotiť zamestnancov pre neustály rast spoločnosti a jej ľudí

Odhalíme ľudský potenciál, popíšeme vlastnosti, požadovanú kvalifikáciu, skúsenosti, znalosti, schopnosti, zručnosti a osobnostné charakteristiky zamestnancov na daných pozíciách pre efektívne plnenie úloh a cieľov spoločnosti.