Mediácia v manažérskej praxi

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Súčasťou práce každého manažéra je vytváranie pozitívnej klímy v tíme – ako predpokladu motivácie a očakávanej výkonnosti zamestnancov. Čo však robiť v situácii, keď vznikne závažné napätie medzi dvoma alebo viacerými spolupracovníkmi? Ako riešiť spory v rámci tímu, či medzi tímami? Tréning MANAŽÉR AKO MEDIÁTOR dáva nahliadnuť do potrebných zručností, ktoré môžu pomôcť urovnať spory so zachovaním dôstojnosti a výkonnosti každej zo zúčastnených strán – bez účasti externého mediátora či súdu. V konkrétnej situácii to znamená, že strany v spore nekomunikujú priamo, ale opakovane využívajú komunikáciu cez nestrannú osobu – mediátora. Takéto kroky vytvárajú komunikačný medzistupeň a uľahčujúci cesty k hľadaniu najvhodnejšieho riešenia.

Účastníci budú v závere:

 • poznať význam a úlohu mediátora v tíme
 • mať zručnosti z oblasti mediácie a vedenia mediačných rozhovorov
 • vedieť včas rozpoznať a riešiť napätie medzi zamestnancami, či tímami, so zachovaním vnútornej integrity podniku

Obsah kurzu

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a špirálovite posúvajú zručnosti účastníkov smerom k efektívnej manažérskej práci:

1 MEDIÁTOR, MEDIÁCIA A JEJ VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

2 VEDENIE MEDIAČNÉHO ROZHOVORU

3 PRAVIDLÁ A ETIKA V MEDIÁCII

4 MODELOVÉ SITUÁCIE – TRÉNING MEDIAČNÝCH ROZHOVOROV

MEDIÁTOR, MEDIÁCIA A JEJ VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

 • riadenie a vedenie – kde je mediácia?
 • čo mediácia je a čo nieo negociácia/fa­cilitácia/medi­áciao head line mediácie: Čo – Prečo – Ako – Chcieť
 • predpoklady dobrého mediátorao poznanie vlastnej osobnostio sebadôvera a sebahodnotao poznanie silných stránok a rezerv (autodiagnostika prostredníctvom dotazníka)o práca s emóciami
 • identifikácia tímových situácií vyžadujúcich mediáciu

VEDENIE MEDIAČNÉHO ROZHOVORU

 • mediačný rozhovor ako cesta k lepšej výkonnosti
 • riešenie konfliktu verzus mediácia
 • kladenie otázok a počúvanie
 • fázy mediačného rozhovoru
 • verbálne a neverbálne signály a ich vyhodnocovanie
 • vedenie mediácie – ako na to?o Výukový videofilm
 • ako sa pripraviť na mediačný rozhovor
 • záver mediačného rozhovoru – dohoda a stanovovanie cieľov

PRAVIDLÁ A ETIKA V MEDIÁCII

 • etický kódex interného mediátora
 • ťažké situácie pri mediáciio Kedy mediáciu prerušiť, ukončiť či delegovať na vyššiu autoritu/externého mediátora/súd

MODELOVÉ SITUÁCIE – TRÉNING MEDIAČNÝCH ROZHOVOROV

 • tréning mediačných rozhovorovo modelové situácie účastníkov z praxeo tréning mediačného rozhovoruo video nahrávky a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA ROLU MEDIÁTORA

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu. Program je postavený tak, aby každá téma a každý princíp, ktorým sa zoberáme, našiel svoj ekvivalent v praktickej rovine.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

320 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Zamestnanci a manažéri firiem, do ktorých kompetencie patrí aj riešenie napätia či sporov medzi zamestnancami alebo tímami v organizácii

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní