1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

COUNSELING

Assessment Centre

Assessment Centre je jednou z najspoľahlivejších a najobjektívnejších metód výberu pracovníkov. Výhodou oproti klasickým spôsobom posudzovania vhodnosti účastníkov je pozorovanie ich správania v simulovaných situáciách, ktoré môžu byť formou tímovej úlohy, riešenia organizačného problému, manažérskej hry alebo sebaprezentácie. Ponúka viac informácii a objektívnejšieho charakteru ako je realizácia výberového pohovoru alebo použitie testov a dotazníkov. Súčasťou assessment centra sú aj psychodiagnostické testy, cielené na poznanie požadovaných predpokladov vo vzťahu k pozícii a projektívne interview, čo zvyšuje spolu s pozorovaním správania, objektivitu hodnotenia účastníka.

Cieľ: Pozorovaním správania účastníkov v simulovaných situáciách vybrať najvhodnejšieho pracovníka na príslušnú pracovnú pozíciu

Development Centre

Development centre je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, profesionálneho a kariérového potenciálu pracovníkov a konkrétnych tímov. Pomáha firmám zefektívniť fungovanie v personálnej oblasti a tým prispieť k efektívnym výsledkom spoločnosti. Umožňuje poznanie perspektív ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérového rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi firmy a predstavuje zdroj podkladov pre cielené vzdelávanie pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania.

Organizácia Development Centre

 • Psychologická diagnostika  - dáva objektívne a kvalifikované hodnotenie   osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Testová batéria bude obsahovať 8 štandardizovaných psychologických testov.
 • Riešenie skupinových úloh  - je metóda hodnotenia pracovníkov priamo v situáciách imitujúcich reálnu  prax. Všetci pracovníci  dostanú spoločnú úlohu, ktorú majú vyriešiť. Nejde tu o správne riešenie úlohy, ale sleduje sa, kto je ako aktívny, kto dáva nové návrhy a nápady, kto skupinu brzdí, ako kto rieši konflikty, ktoré vzniknú a podobne. Tím pozorovateľov tvorí jeden manažér firmy, pracovník HR a psychológ. S metódou pozorovania budú interní pracovníci oboznámení vopred
 • Riešenie individuálnej úlohy  - pracovník rieši samostatne zadané úlohy, ktoré sú  namodelované na základe požiadaviek  kladených na jeho pracovnú pozíciu.
 • Hĺbkové interview je orientované na zistenie priebehu životnej dráhy a profesionálnej kariéry pracovníka, jeho súčasťou je aj  spätná väzba pre pracovníka s výsledkami psychologických testov.

Výhody Development Centre

 • Presne identifikuje rozvojové potreby na základe získaného kompetenčného profilu
 • Zameriava a systematizuje rozvoj celej skupiny a každého jednotlivca
 • Špecifické odporúčania smerujú k rozvoju „mimo chod“ (kurzy, výcviky) a „za chodu“ (koučing, mentoring).
 • Odporúčania smerujú k štandardizovaným kurzom i k zákazkovým riešeniam (kurzy „šité na mieru“).

Individuálny koučing

Koučing (z angl. coaching = koučovanie, vedenie, trénovanie) je technikou, ktorá sa zameriava  na zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom rozvoja osobnosti. Predstavuje nedirektívnu podporu pri dosahovaní profesijných, ale i osobných cieľov. Uskutočňuje sa prostredníctvom koučovacích rozhovorov, pri ktorých je uplatňovaný  individuálny prístup, ktorý je „šitý na mieru“ každému klientovi. Rozsah i zameranie koučingu sú vždy konkrétne prispôsobené očakávaniam a potrebám klienta. Koučing najčastejšie využívajú manažéri na vyšších a stredných stupňoch firemnej hierarchie, ale môže byť  cenným nástrojom rozvoja i pre ďalších zamestnancov.

Úlohou kouča je:

 • pracovať na tom, aby si klient uvedomil, ktoré témy sú z hľadiska ďalšieho rozvoja jeho práce a vlastnej osoby dôležité (napr. každý problém má dve strany – nie každý si musí byť vedomý svojho podielu na vzniknutej situácii)
 • rozvíjať témy, na ktorých si klient želá pracovať (napr. ak vznikol nejaký problém alebo situácia, ktorú klient chce rozobrať
 • podporovať autentické sebavyjadrenie klienta (kladenie cielených otázok),
 • podporovať vznik nových perspektív vnímania (patrí sem aj reštrukturalizácia brzdiacich vzorov správania).
Úlohou klienta je chuť meniť sa a rezonancia podnetov vychádzajúcich od kouča. Vžitie sa do nových konceptov správania si vyžaduje koncentráciu, energiu a výdrž.